تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

در آن لحظه....م.ا

 

نویسنده:yashar azary

در آن لحظه

 

... در آن پر شور لحظه

دل من با چه اصراری ترا خواست،

و من میدانم چرا خواست،

و می دانم كه پوچ هستی و این لحظه های پژمرنده

كه نامش عمر و دنیاست ،

اگر باشی تو با من، خوب و جاویدان و زیباست .

***

 

... در آن پر شور لحظه

دل من با چه اصراری ترا خواست،

و من میدانم چرا خواست،

و می دانم كه پوچ هستی و این لحظه های پژمرنده

كه نامش عمر و دنیاست ،

اگر باشی تو با من، خوب و جاویدان و زیباست .

***