تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

70نقطه لازم وضروری برای زندگی شاد:

 

نویسنده:yashar azary

70نقطه ضروری ولازم برای زندگی شاد:

1-روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.

2-حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تما شا کن.

3-برای فردایت برنامه ریزی کن.

4-ازعبارت"متشکرم"زیاداستفاده کن.

5-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

6-زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.

7-احمقانه رفتار مکن.

8-برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.

9-همیشه در حال آموختن باش.

10-آنچه میدانی به دیگران بیاموز.

11-روز تولدت یک درخت بکار.

12-دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها رااز یاد مبر.

13-از مکانهای مختلف عکس بگیر.

14-رازدار باش.

15-فرصت لذت بردن ازخوشیها یت رابه بعد موکول نکن.

16-به دیگران متکی نباش.

17-هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.

18-اشتباهیت را بپذیر.

20-بدان که تمام اخباری که میشنوی درست نیست.

21-بعداز تنبیه بچه هایت،آنها را در آغوش بگیر.

22-گاهی برای خودت سوت بزن.

23-شجاع باش،حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی،هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دورا تشخیص دهد.

24-هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.

25-به کسی کنایه نزن.

26-از بین کتابهایت آنهایی را امانت بده که ازبازگشتشان برایت مهم نباشد.

27-به بچه هایت بگو آنها فوق العا ده اند.

28-هرگز به همسرت خیانت نکن.

29-سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی. شانس گاهی اوقات  خیلی آرام در میزند.

30-همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.

31-کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی اوباشد.

32-وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند.

33-هیچگاه در دستگاه پیغام گیرتلفن پیام بی معنی ونا مفهوم نذار.

34-وقت شناس باش.

35-از افراد ناشایست دوری کن.

36-در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش.

37-اصالت داشته باش.

38-هیچ وقت به سیاستمداران اعتماد نکن.

39-از حدی که لازم است مهربانتر باش.

40-وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن.

41-بهترین دوست همسرت باش.

42-تاوقتی شغل بهتری پیدا نکرده ای شغل فعلییت رااز دست مده.

43- سعی کن مفیدترین وبااحساسترین آدم روی زمین باشی.

44-از کسی کینه به دل نگیر.

45-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو.

46-شکست رابه راحتی بپذیر.

47-وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.

48-خودت را درگیر مسائل بی اهمییت نکن.

49-هرگز به کسی نگو که خسته وافسرده به نظرمی آید.

50-همیشه به قولت وفادار باش.

51- تامیتوانی جداییها را به وصل تبدیل کن.

52-عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سر حال نشان دهی.

53-زندگی را سخت نگیر.

54-هیچ وقت قماربازی نکن.

55-وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.

56-از وسایلت به خوبی محا فظت کن.

57-انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.

58-برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.

59-همیشه خوش ظاهر وشیک پوش باش.

60-پلها را از بین نبر شاید مجبور شدی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.

61-خودت را دست کم نگیر.

62-متواضع وفروتن باش .

63-درماشینت را همیشه قفل کن.

 64-قدرت بخشندگی را از یاد مبر.

65-نسبت به مردمی که به تو میگویند خیلی صادق وبی ریا هستی محتاط باش.

66-دوستی های قدیم رادوباره تازه کن.

67-سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.

68-کتاب مورد علاقه ات را برای باردوم بخوان.

69-طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند:شخصی که از هیچ چیز درزندگیش پشیمان نبود.

70-بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

&