تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

ثروت واقعی

 

نویسنده:yashar azary

ثروت واقعی

·       شما امروز غنی تر از دیروزید،

·       "اگربه کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید .

·       "اگرغم دردمندی قلبتان رافشرده ودر خلوت گریسته باشید

·       "اگرخطای دوستی را نادیده گرفته باشید

·       "اگر به گناه خویش اعتراف کرده باشید

·       شما امروز غنی تر از دیروزید،

·       "اگربا یک شاخه گلی دلی را شاد کرده باشید.

·       "اگرقطره اشکی را از گونه ای سترده باشید.

·       "اگرسنگی را از پیش پای عابران دور کرده باشید.

·       شما امروز قویتر از دیروزید

·       "اگربسیار خندیده باشید

·       "اگربادیدن زیبایی های طبیعت پی به قدرت پروردگار برده باشید

·       "اگر دست دوستی را که به سویتان دراز شده صمیمانه فشرده باشید

·       شما امروزغنی تر از دیروزید

·       "اگربدی را با خوبی پاسخ گفته باشید

·       "اگربرای به دست آوردن صفات بهتر کوشیده باشید

·       "اگر خواهش آشنایی رابر آورده باشید

·       وشما امروز به راستی غنی هستید غنی تر از همه افراد جهان

·       وشما امروز روحی دارید بزرگ به عظمت آسمان ودریاقلبی دارید پرمهروروشن چون آفتاب گرم بهاران واشکی دارید به صفای شبنم ولطافت گلهای سرخ ودرونی دارید بپاکی برف وزیبایی دمیدن شفق در صبح وشما امروز براستی غنی هستید.